fbpx

Nazar Duaları

Nazar ya da halk arasındaki bir diğer ismiyle göz değmesinden, olumsuzluklardan korunmak için okunacak duaların başında elbette ki Allah Teala’nın (c.c.) kelamı Kur’an-ı Kerim’den okunacak ayetler ya da sureler vardır.

Resulullah (s.a.v.) nazardan korunmak için Müslümanların okuyabileceğini bildirdiği bazı ayet ve sureler vardır.

Ebû Said el-Hudrî (r.a.) bu konu ile ilgili şöyle rivayet etmiştir;

“Resulullah (s.a.v.) ‘Cinlerin ve insanların nazarından Allah’a sığınırım.’ gibi dualarla cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah’a iltica ederdi. Sonra Muavvizetân (Felak ve Nas Sureleri) inince de bu surelere devam etti.”

Felak ve Nas surelerinin anlamlarına ve tefsirlerine bakıldığı zaman da görülür ki, bu sureler varlıkların şerrinden Allah Teala’ya (c.c.) sığınmayı sağlar. Bu sureler nazar değenlere ve de hastalara okunarak Allah’tan şifa istenir.

Felak ve Nas surelerinin yanında, Kalem suresinin 51. ve 52. ayetleri de nazara karşı korunma amaçlı okunabilir, surenin bu ayetlerinde nazardan bahsedildiği tefsirlerde hatta tefsire gerek kalmadan mealde de anlaşılmaktadır.
Hatta Kalem suresinin 51 ve 52. ayetlerine Nazar Duası denilmektedir.

Ayete’l Kürsi de musibetlerden, kazadan, hastalıktan ve nazardan korunma amaçlı okunan bir duadır. Muhtevası bakımından Ayete’l Kürsi ve İhlas suresi insanın her türlü şerden Allah’a (c.c.) sığınmasının en mübarek şekillerindendir.

Ebu Hüreyre’den (r.a.) rivayet edildiği üzre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) nazar ve korunma ile ilgili buyurmuştur ki;

“Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü’min suresini baştan, 3. (dahil) ayetine kadar ve Ayete’l-Kürsi’yi okuyacak olursa bu iki Kur’an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler.”
(Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 2, (2882).)

Nazar İçin Okunabilecek Dualar

  • Ayete’l Kürsi

Türkçe Okunuşu
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Meali
Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.
“Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

  • Kalem Suresi, 51. Ve 52. Ayetler

Türkçe Okunuşu
“Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

Meali
“Şüphesiz inkar edenler Zikr’i (Kur’-an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Halbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.”

  • Mü’min Suresi 1-2-3. Ayetler

Türkçe Okunuşu
“Hâ mîm. Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil alîm(alîmi). Gâfiriz zenbi ve kâbilit tevbi şedîdil ikâbi zît tavl(tavli), lâ ilâhe illâ hûve, ileyhil masîr(masîru).

Meali
“Hâ Mîm. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. O’ndan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O’nadır.”

  • İhlas Suresi

Türkçe Okunuşu
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
“Kul huvallâhu ehad. Allâhus samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehu kufuven ehad.

Meali
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla.
De ki: “O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir). Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

  • Felak Suresi

Türkçe Okunuşu
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. 2- Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Meali
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

  • Nas Suresi

Türkçe Okunuşu
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. 2- Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Meali
Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”

Bir cevap yazın