fbpx
 • Home
 • Genel
 • Kitaplara İman Nedir? İslamiyet’te İlahi Kitaplar

Kitaplara İman Nedir? İslamiyet’te İlahi Kitaplar

Kitaplara İman Nedir?

Allah Teala’nın (c.c.) bu zamana kadar peygamberlere kitaplar indirdiğine, inmiş olan bu kutsal kitapların (indikleri şekliyle) verdikleri bilgi ve haberlere kalpten inanmak, onların gerçek ve doğruluğunu kabul etmek; Kitaplara imandır.

İmanın şartlarından birisi de kitaplara iman etmektir.

İmanın şartları;

 • Allah Teâlâ’nın varlığına ve birliğine inanmak
 • Meleklerine inanmak
 • Allah Teâlâ’nın indirdiği kitaplarına inanmak
 • Allah Teâlâ’nın Peygamberlerine inanmak
 • Ahiret gününe inanmak
 • Kadere, yani hayır ve şerlerin (iyilik ve kötülüklerin) Allah Teâlâ’dan olduğuna inanmak

Kur’an ve Kitaplara İman

Kur’an-ı Kerim; Allah’ın (c.c.) kelamı, İslamiyet’in kitabı, Allah Teala’nın (c.c.) son peygamberi olan Resulullah’a (s.a.v.) indirilen, dünyaya gönderilen son ilahi kitaptır.

İmanın şartlarından olan kitaplara iman hususu elbette Kur’an’da anlatılmıştır. Kur’an ayetlerinde, kitaplara iman konusunu açıklayan ayetler vardır.

 • Kitaplara iman konusunda Allah Teala (c.c.) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) Şura suresinin . ayetinde şöyle buyurmuştur;

“Ey Muhammed! Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de:
"Ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır."
Şûrâ Suresi, 15. Ayet

Bu ayet Allah’ın (c.c.) Resulü Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ve tüm kulların, kitaplara iman etmeleri gerektiğini, kitaplara inanmanın bir iman esası olduğunu çok net bir şekilde açıklamaktadır.

 • Şura suresinin 15. ayeti ile Hz. Muhammed’e (s.a.v.) seslenen
  Allah Teala (c.c.), Nisa suresinin 136. ayetinde de
  tüm Müslüman kullarına seslenmiştir;

“Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.”
Nisa Suresi, 136. Ayet

İslamiyette bulunan iman esaslarının hepsi birbiriyle bağlantılı ve ilişkilidir. Bir insan; Allah’a (c.c.) inanırsa, O’nun gönderdiği peygamberleri kabul edebilir. Peygamberlere iman da onların Allah’tan (c.c.) gelen kitapları tebliğ ettiklerine inanmayı gerektirir.

Kitaplara iman hususunun kapsadığı ilahi kitapların da her biri bir peygamber vasıtasıyla kullara gönderilmiştir.

Kitap gönderilmiş olan peygamberler her zaman, o kitapta bulunan emir ve yasakların nasıl hayata geçirileceğini, Allah (c.c.) katında neyin doğru neyin yanlış olduğunu göstermiş ve öğretmişlerdir.

Peygamberlerin bunu yapmasını sağlayan da yine kutsal kitaplar ve bu ilahi kitapların vahyi sırasında edindikleri bilgilerdir.

 • Ayet ayet gönderilen ve 23 sene içerisinde tamamlanmış olan Kur’an-ı Kerim, kıyamete kadar geçerlidir ve bildirildiği gibi insanların değiştirmelerinden ve geçersiz olmaktan korunmuştur;

“Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler mutlaka
cezalarını göreceklerdir. Şüphesiz o çok değerli ve
sağlam bir kitaptır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez.
O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından
indirilmiştir.”
Fussilet Suresi, 41 - 42. Ayet

İslam Dininde Diğer İlahi Kitaplar

İslam inancında Allah’ın (c.c.) gönderdiği kitaplar hep aynı amaç doğrultusunda; Allah Teala’nın (c.c.) emirlerini, yasaklarını, azaplarını ve mükafatlarını bildirmek için Cebrail (a.s.) vasıtasıyla peygamberlere gönderilmiştir.
Her peygamber Allah’ın (c.c.) buyruklarını kullara aktarmıştır, bu yüzden Müslümanlar tüm kitaplara inanır ve tüm kitapları kabul eder.

“Sana ancak, senden önceki peygamberlere söylenenler söylenmektedir. Hiç şüphesiz senin Rabbin hem bağışlama sahibidir hem de elem dolu bir azap sahibidir.”
Fussilet Suresi, 43. Ayet

Bu kitaplardan 4 tanesi kitaptır. Bu dört kitabın yanı sıra 100 ilahi risale vardır. Bunlar sahife şeklindedir ve tamamına suhuf da denir.

Müslümanların her birinin, bu kitap ve risalelerin Allah’tan (c.c.) geldiği şekline inanması farzdır.

İncil Hristiyanlara, Tevrat ise Yahudilere gönderilmiş ilahi kitaplardır. Museviler ise hem Hristiyanlık inancında hem de Yahudilikte bulunan ve Eski Ahit‘te yer alan Zebur‘u kabul ederler.

İncil Hz. İsa’ya gönderilmiş
Tevrat Hz. Musa’ya gönderilmiş
Zebur ise Hz. Davud’a gönderilmiş kitaplardır.

Fakat ne yazık ki günümüzde Kur’an hariç hiçbir kitap gönderildiği şekliyle bulunmamaktadır.

 • Kur’an şu zamana kadar tek harfi dahi değişmemiş, kıyamete kadar da bozulmadan devam edecek tek kitaptır;

Şüphesiz o zikri (Kur'an'ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da
elbette biziz."
Hicr Suresi, 9. Ayet

 • Kur’an-ı Kerim daha önce inmiş olan tüm kitapları tasdik etmiştir. Allah (c.c.) kelamı Kur’an’da, önceki kitaplarda bulunan bazı hükümler ortadan kalkmış, yeni hükümler getirilmiştir.
  Müslüman olabilmek için, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ve ona indirilen Kur’an’a uyulması gerektiği de Kur’an’da ısrarla vurgulamıştır.

“Ey kitap ehli! Artık size elçimiz (Muhammed) gelmiştir. O, kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor, birçoğunu da affediyor. İşte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur'an) gelmiştir."
Maide Suresi, 15. Ayet

4 Büyük Kitap

 • Hz. Musa (a.s.); Tevrat
 • Hz. Dâvud (a.s.); Zebur
 • Hz. Îsa (a.s.); İncil
 • Hz. Muhammed (s.a.v.); Kur’an-ı Kerim

Suhuf – Risale

 • Hz. Âdem’e (a.s.); 10 sahife
 • Hz. Şit’e (a.s.); 50 sahife
 • Hz. İdris’e (a.s.); 30 sahife
 • Hz. İbrahim’e (a.s.); 10 sahife

Bir cevap yazın