fbpx

Cuma Günü Yapılacak Sünnetler

“Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın.
Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan isteyin.
Allah’ı çok zikredin;umulur ki kurtuluşa erersiniz.”
Cuma Suresi, 9-10. Ayetler

Cuma Gününün ve Cuma Sünnetlerinin Önemi

Cuma günü, İslam aleminde ve İslam inancında önemli ve mübarek bir gündür.

Diğer günlerden ayrı, daha hayırlı ve faziletli bir gün olan Cuma, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) de ayrıca önem verdiği, hassasiyet gösterdiği bir gün olmuştur.

Resulullah (s.a.v.) Cuma günleri özellikle bazı davranışlarına ayrıca dikkat etmiş ya da Cuma günleri özellikle sergilediği bazı davranışlar olmuştur. iği ve hakkında hadis-i şerifler bulunan bazı davranışları vardır.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Cuma günleri yaptıkları hadis-i şeriflerle günümüze kadar sahih olarak ulaşmıştır ve Resulün (s.a.v.) Cumaları yaptıklarını kendi hayatımızda gerçekleştirmek de Cuma sünnetlerini oluşturur.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) her sünnetini her gün gerçekleştirmek, hayatımızın bir parçası yapmak ve yaşantımıza o güzel ahlak ile bezemek elbette çok daha hayırlı çok çok daha faziletlidir.
Fakat mübarek Cuma günlerinde bu birbirinden rahat yerine getirilebilecek sünnetleri gerçekleştirmek de yine bizlerin hayrınadır.

Cuma Günü Yapılması Faziletli Olan 10 Sünnet

1. Gusül Abdesti Almak

Gusül abdesti, her Müslümanın düzenli olarak gerekli durumlarda alması zorunlu olan, ama bunun dışında da istediği vakit tamamen temizlenmek için alabildiği mübarek bir abdesttir.

Cuma günleri gusül abdesti almak, o gün yapılması daha faziletli olan sünnetlerdendir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) şöyle buyurmuştur;
“Her kim Cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa,
o daha iyidir.” 
(Ebû Dâvûd, Tahâret 128; Tirmizî, Cum`a 5)
(Semüre’den (r.a.) rivayet)

2. Cuma Namazına Hazırlanmak

Cuma günleri, Cuma Namazı için ayrıca, özellikle, hassasiyetle ve önemseyerek hazırlanmak bir Müslümanın sergileyeceği en güzel davranışlardandır.

Mübarek Cuma namazına gösterilen bu özen ve titizlik, her müminin içinde bulunması için dua etmemiz gereken bir hassasiyet ve fazilettir.

Resulullah (s.a.v.) Cuma namazına hazırlanmakla ilgili şöyle buyurur;
“Bir kimse cuma günü gusül abdesti alır,
elinden geldiği kadar temizlenir, ya kendi özel kokusundan veya 
evinde bulunan güzel kokudan sürünür ve evinden çıkar, 
iki kişinin arasına girmez, sonra üzerine farz olan namazı kılar,
imam hutbe okurken susup onu dinlerse, o cuma ile öteki cuma
arasındaki günahları bağışlanır.”
(Buhârî, Cum’a 6, 19) 
(Ebû Abdullah Selmân el-Fârisî’den (r.a.) rivayet)

3. Yeni Alınan Elbiseleri İlk Cuma Günü Giymek

“Resulullah, aldığı yeni elbiseyi Cuma günü giyer, Allah’a hamd eder,
iki rekât namaz kılar ve eskisini de birine verirdi.”
(Hatîb)

Resulullah’ın (s.a.v.) yeni kıyafetlerini Cuma günleri giydiğini, Cuma gününe bu açıdan da özenle yaklaştığını rivayet eden çok sayıda hadis mevcuttur.

Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.) rivayet edildiğine göre,
Hz. Muhammed (s.a.v) giydiği elbise, sarık, gömlek, ridâ gibi şeyler yeni ise bu yeni kıyafetini giydiği zaman şöyle dua edermiş;

“Allahümme leke’l-hamdü ente kesevtenîhi, es’elüke hayrahü ve
hayra mâ sunia lehü, ve eûzü bike min şerrihi ve şerri mâ sunia lehü”

Anlamı:
“Allahım! Hamd sana mahsustur. Onu bana sen giydirdin.
Senden onu hayırlı kılmanı ve yapılışına uygun kullanmanın hayrını
nasip etmeni dilerim.
Şerrinden ve yaratılış gayesi dışında kullanılmasının şerrinden de
sana sığınırım.”
(Ebû Dâvûd, Libâs 1; Tirmizî, Libâs 28)

4. Salavat Getirmek

Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) buyurmuş ki;

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün
bana çokça salât ü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selâmlarınız
bana sunulur.”
(Ebû Dâvûd, Salât 201, Vitir 26)
(Evs İbni Evs’ten (r.a.) rivayet)

5.  Cuma Namazına Vaktinde Gitmek Ve Hutbeyi Dinlemek

Ebû Hüreyr’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur;

“Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir,
hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve
fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır.
Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız
bir iş yapmış olur.”
(Müslim, Cum`a 27. Ayrıca bk. Müslim, Cum`a 26)

Cuma namazına ehemmiyet vererek camiye erkenden gelen, imamı rahatça duyabileceği bir yere oturarak tefekkürle dinleyen ve huşû üzere bulunan kimselere sevap vardır.

Hz. Ali’nin (r.a.) Kûfe’de hutbe verirken, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’den (s.a.v.) işittiğini bildirerek şöyle buyurmuştur;

“Cuma günü olunca şeytan erkenden çarşı ve pazara bayraklarıyla gider,
insanlara bin bir engel çıkararak mânî olmaya, (en azından) onları
Cuma’ya geciktirmeye çalışır. Melekler de erkenden gidip
mescidin kapılarına dururlar. Gelenleri; birinci saatte gelenler,
ikinci saatte gelenler diye yazarlar. Bu hâl,
imam (hutbeye) çıkıncaya kadar devâm eder. Kişi mescidde,
imamı görüp dinleyebileceği bir yere oturur, can kulağıyla dinler
ve konuşmazsa, kendisine iki kat sevap vardır. Kişi uzakta kalır
ve imamı dinleyemeyeceği bir yere oturur, sessiz durur ve konuşmazsa
bir sevap alır. Eğer, imamı görüp dinleyebileceği bir yere oturur,
fakat boş konuşma yapar, sessiz kalmazsa, ona iki vebâl yazılır.”
(Ebû Dâvûd, Salât, 209/1051)

6. Müslümanların Cumasını Tebrik Etmek

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurmuşlar ki;

“Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir;
Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek,
dâvete icabet etmek, aksırana “yerhamukellah” demek.”

(Buhârî, Cenâiz 2; Müslim, Selâm 4)

“Cuma günü vahşi hayvanlar dahi birbirlerine Selamün aleyküm,
bugün Cuma derler.”
(Deylemi)

7. Sadaka Vermek

Allah’ın (c.c.) Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur;

 “Her birinizin her bir eklemi için günde bir sadaka vermesi gerekir.
İşte bu sebeple her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka,
her tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) bir sadaka, her tekbîr
bir sadaka, iyiliği tavsiye etmek sadaka,
kötülükten sakındırmak sadakadır. Kuşluk vakti kılınan
iki rek`at namaz bunların yerini tutar. ” 
(Müslim, Müsâfirîn 84, Zekât 56) 
(Ebû Zer’den (r.a.) rivayet)

8Kabir Ziyareti

Resulullah Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) ümmetine kabir ziyareti ile ilgili şöyle buyurmuştur;

“Kabirleri ziyaret etmek isteyen ziyaret etsin.
Çünkü kabir ziyareti bize âhireti hatırlatır” 
(Tirmizî, Cenâiz 60)

“Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin
günahları affolur, haklarını ödemiş olur.” 
(Tirmizi)

9.  Tırnak Kesmek

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurmuştur ki;

“Peygamberlerin sünneti (fıtrat) beştir yahut beş şey fıtrat gereğidir;
ünnet olmak, kasıkları tıraş etmek, tırnakları kesmek, koltuk altını
temizlemek, bıyıkları kırpmak.” 
(Buhârî, Libâs 51, 62, 64; Müslim, Tahâret 49, 50.) 
(Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayet)

10.  Kehf Suresini Okumak

Resulullah Efendimiz (s.a.v.) Cuma günleri yapılacak faziletli davranışlara, Kehf suresi ile ilgili örnekler de vermiştir;

“Kehf sûresi’nin başından on ayet ezberleyen kimse
deccâlden korunmuş olur.” 
(Müslim, Müsâfirîn, 257.)
"Cuma gecesi Kehf suresini okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar
bir nurla aydınlanır. İki cuma arasında işlediği (küçük) günahlar da
affolur."
(Kitabu'l-Cuma,  1/512-513)

Bir cevap yazın